Logo
Foto: Primož Korošec
Marko Mušič, rojen 30. januarja 1941 v Ljubljani. Študiral in leta 1966 diplomiral v Ljubljani (pri Edvardu Ravnikarju). Izpopolnjeval se je na Danskem (Ejnar Dyggve) in v ZDA (Louis I. Kahn). Živi in dela v Ljubljani.
Izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti od 2003, redni član od 2007, od leta 2008 do 2013 podpredsednik, namestnik predsednika SAZU od 17. decembra 2013 do 27. februarja 2014 ter predsednik v 2014.
Njegov izjemno obsežen in vsestransko bogat arhitekturni opus bi lahko razdelili v tri medsebojno prepletena in povezana obdobja ustvarjanja. Prvo pomeni prodor njegovega arhitekturnega uveljavljanja že v času študija in neposredno po diplomi s številnimi osvojenimi natečaji in nagradami po vsej nekdanji Jugoslaviji. S projektom, poimenovanem Vila Bled in predstavljenim na bienalu mladih v Parizu konec šestdesetih let, je vzbudil veliko pozornost domače in mednarodne strokovne javnosti. To je čas nabiranja velikih izkušenj, pridobljenih v dolgi vrsti uspešno uresničenih nalog, ki jih spremljajo na eni strani najvišja strokovna priznanja, na drugi pa potrebna samozavest za resnično presežne vrednosti v smeri poetičnosti novih arhitekturnih stvaritev. Mušičeva zelo samosvoja arhitekturna risba, njene izvedbe, hkrati pa najširše urbanistično-arhitekturno videnje izvirajo iz miselno filozofskega, splošno kulturnega, predvsem pa bogatega duhovnega zaledja.
Njegovo drugo obdobje predstavljajo uresničitve arhitekturnih projektov, dobljenih večinoma na natečajih, največkrat za potrebe kulture. Gre za »domove«, projektirane v različnih regijah nekdanje Jugoslavije, ki so nadgrajeni v duhu posebnosti vsebin ruralno-urbanega okolja. Premišljeno in preudarno se je Mušič v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja poglabljal v strukture novih oblik arhitekture med tem, ko je na pohodu čas vsesplošnega hitenja, funkcionalistične enostavnosti in površnosti. Loteval se je najrazličnejših arhitekturnih nalog, ki jim je uspel do danes ohraniti dostojanstvo prave arhitekture. Obdobje od začetka osemdesetih let pa v Mušičevem delu pomeni veliko sintezo med načrtovalnimi »utopijami« in kreativnimi preseganji, izraženo z besedami: »Arhitekturno delo kot prostor simbolov in atmosfere, ki graditeljske stvaritve spreminja v svet arhitekturne umetnosti.« Mušičevo delo pomeni očiten generacijski prelom v slovenskem modernizmu. Impozanten opus Mušičevih arhitekturnih uresničitev razdaja suvereno obvladovanje širokega spektra arhitekturnih nalog in njihovo preseganje meja umetnosti. Prepoznavamo ga po duhoviti prostorski razgibanosti in harmoniji, polni simbolnih znamenj, lepote in smisla.

Realizacije in projekti (izbor):
Sakralni objekti in ureditve: • nova cerkev Kristusovega učlovečenja, Dravlje, Ljubljana, • nova cerkev Rojstva preblažene Device Marije, Kotor Varoš, Bosna in Hercegovina, • nova cerkev, kripta, zunanji oltar, pastoralni center in druge ureditve v svetišču sv. Janeza Krstnika, Podmilačje, Bosna in Hercegovina, • Apostolska nunciatura v Sloveniji, Ljubljana (projekt), • kapela Kristusovega bičanja, Teharje, • znamenje križa, osrednje pokopališče Žale, Ljubljana • znamenje križa, pokopališče Šentjernej, • orgle v novi Draveljski cerkvi, Ljubljana, • Jubilejni križ in kapela vstajenja, Grabež nad Podmilačjem, Bosna in Hercegovina (projekt), • cerkev sv. Janeza Evangelista, prenova in razširitev, Reteče, Slovenija (projekt). Stavbe za izobraževanje: • Univerzitetno središče sv. Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija, • Waldorfska šola, Ljubljana (projekt). Spominska in kulturna središča: • Mladinsko kulturno središče, Zagreb, Hrvaška (projekt), • Spominsko in kulturno središče, Kolašin, Črna gora, • Spominsko in kulturno središče, Bosanski Šamac, Bosna in Hercegovina, • Spominsko in kulturno središče, Nikšič, Črna gora, • Kulturno središče, Ribnica (projekt), • Kulturno središče, Šentjur (projekt). Stavbe za kulturo: • Gledališče in kulturni dom, Bitola, Makedonija, • Gledališče in kulturni dom, Šentjur (projekt), • Muzej bosanske krajine, Banja Luka, Bosna in Hercegovina (projekt). Knjižnice: • Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto, • Centralna tehniška knjižnica, CTK, Ljubljana, • Narodna in univerzitetna knjižnica, NUK II, Ljubljana (projekt), • Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka (projekt), • Knjižnica, Šentjur (projekt). Poslovne stavbe ter prometne stavbe in ureditve: • potniška postaja, Ljubljana (projekt), • avtobusna postaja, Novo mesto • gostinski objekt, Lovčen, Črna gora, • hotel Mlino, Bled, Slovenija (projekt), • turistična vas, vile in rekreacijska oaza, Ladin gaj, Hrvaška (projekt). Spominski parki in pokopališča: • Park spomina Teharje, • Park spomina Jajinci, Beograd, Srbija (projekt), • osrednje pokopališče Žale, Ljubljana, • poslovilna stavba in pokopališče Šentjur (projekt) • poslovilna stavba in pokopališče Marof, Novo mesto (projekt). Trgi: • Trg sv. Roka, Dravlje, Ljubljana, • Trg sv. Jurija, Šentjur, • Slomškov trg, Ponikva, • Trg sv. Janeza Krstnika, Podmilačje, Bosna in Hercegovina. Spominska obeležja: • Kenotaf žrtvam vojne za Slovenijo 1991, Ljubljana, • spomenik Juliju Betettu, Ljubljana, • Herkulov vodnjak, Ljubljana, • Obeležje žrtvam prometnih nesreč v Sloveniji, Ljubljana, • Obeležje vsem, ki so dali življenje za Slovenijo, Ljubljana, • Obeležje hrvaškim žrtvam vojn, Kotor Varoš, Bosna in Hercegovina. Prenovitve in ureditve: • Domus Slovenica, slovenski kulturni in poslovni center, Dunaj, Avstrija, • Stara železniška postaja, Ljubljana, • Narodni muzej, Ljubljana, • Narodna in univerzitetna knjižnica, NUK, Ljubljana. Vile: • vila v Breznici, • vila na Dunaju, Avstrija (projekt), • vila v Selu pri Bledu, • vila v Peroju, Hrvaška, • vila v Pleterjah, • vila na Dobenem, • vila v Dolenjem Jezeru.

Monografske publikacije o arhitekturi Marka Mušiča:
• Nace Šumi, Valovanje v svetlobi, Marko Mušič, arhitektura nove draveljske cerkve, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete UL, Ljubljana, 1988;
• Nace Šumi, Nove Žale, Monografija o razširjenem delu ljubljanskega pokopališča, Arhitekt Marko Mušič, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete UL, Ljubljana, 1990;
• Nace Šumi, Znak v prostoru / A Sign in the Space, Arhitektura nove avtobusne postaje v Novem mestu / Architecture of the new bus station in Novo mesto, Arhitekt / Architect Marko Mušič, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete UL, Ljubljana, 1994;
• Nace Šumi, Znamenja / Signs, Knjiga o arhitekturni obliki, njeni vsebini in pomenu / A book on architectural form, its contents and meanings, Arhitekt / Architect Marko Mušič, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete UL, Ljubljana, 2000;
• Nace Šumi, Vile / Villas, Arhitekt / Architect Marko Mušič, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete UL, Ljubljana, 2001;
• Jure Mikuž, Nova cerkev v Dravljah, Učlovečena arhitektura, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2007 (knjiga izšla še v angleški in nemški različici);
• Jure Mikuž, Mušičeve Žale, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2009;
• Fedja Košir, Kolašin in Lovčen, Od človeškega k onstrančloveškemu, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, in Črnogorska akademija znanosti in umetnosti, Podgorica, 2010 (knjiga izšla še v angleški in črnogorski različici);
• Edvard Kovač, Park spomina Teharje, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2011;
• Georgi Konstantinovski, Univerzitetno središče Skopje, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, in Makedonska akademija znanosti in umetnosti, Skopje, 2013.

Članstva v akademijah:
Redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) in Evropske akademije znanosti in umetnosti (European Academy of Sciences and Arts, EASA) ter dopisni član Akademije znanosti in umetnosti Republike Srbske (Академија наука и умјетности Републике Српске, АHYРС), Črnogorske akademije znanosti in umetnosti (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, CANU), Hrvaške akademije znanosti in umetnosti (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HAZU) in Akademije znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, ANUBiH).

Nagrade:
Zlata ptica, Zvezna jugoslovanska nagrada 4. julij, nagrada Prešernovega sklada, nagrada časnika Borba za arhitekturo, Plečnikova nagrada, Valvasorjeva nagrada, nagrada platinasti svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

(september 2014)
Born in Ljubljana on 30th January 1941. Older son of Academician Marjan Mušič, architect, architectural historian and theoretician. Studied architecture and graduated in 1966 in Ljubljana (Edvard Ravnikar). Acquired additional expertise in Denmark (Ejnar Dyggve) and in the United States of America (Louis I. Kahn).
Full member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts and its Vice-president from 2008 until 2013, SASA Deputy-President from 17 December, 2013, until 27 February, 2014. SASA President in 2014. Active member of the European Academy of Sciences and Arts. Corresponding member of the Montenegrin and Croatian Academy of Sciences and Arts. Foreign member of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska and Foreign member of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina.

Marko Marijan Mušič lives and works in Ljubljana.

Realised projects and projects (selection):
Sacral facilities and arrangements: • New church of the Incarnation of Jesus Christ, Dravlje, Ljubljana, Slovenia, • New church of the Blessed Virgin Mary’s Birth, Kotor Varoš, Bosnia and Herzegovina, • New church, crypt, outdoor altar, pastoral centre and other architectural arrangements in the sanctuary of St. John the Baptist, Podmilačje, Bosnia and Herzegovina, • Apostolic nunciature in Slovenia, Ljubljana, Slovenia (project), • Chapel of Christ’s Flagelation, Teharje, Slovenia, • The cross, central cemetery Žale, Ljubljana, Slovenia, • The cross, Šentjernej cemetery, Slovenia (project), • Organ in the new Dravlje church, Ljubljana, Slovenia, • Jubilee cross and chapel of resurrection, Grabež above Podmilačje, Bosnia and Herzegovina (project), • Church of St. John the Evangelist, renovation and extension, Reteče, Slovenia (project), • New church, Lucija, Slovenia (project), • New church of St. Francis of Assisi, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (project), • Franciscan monastery, Zagreb, Croatia (project). Educational facilities: • University centre of St. Cyril in Methodius, Skopje, Macedonia, • Waldorf School, Slovenia (project). Memorial and cultural centres: • Youth cultural centre, Zagreb, Croatia (project), • Memorial and cultural centre, Kolašin, Montenegro, • Memorial and cultural centre, Bosanski Šamac, Bosnia and Herzegovina, • Memorial and cultural centre, Nikšič, Montenegro, • Cultural centre, Doboj, Bosnia and Herzegovina (project), • Cultural centre, Novo mesto, Slovenia (project), • Cultural centre, Ribnica, Slovenia (project), • Cultural centre, Šentjur, Slovenia (project). Cultural facilities: • Theatre and cultural centre, Bitola, Macedonia, • Theatre and cultural centre, Šentjur, Slovenia (project), • Museum of Bosanska Krajina, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina (project). Libraries: • The Miran Jarc library, Novo mesto, Slovenia, • Central technological library, CTK, Ljubljana, Slovenia, • National and university library, NUK II, Ljubljana, Slovenia (project), • The Ivan Tavčar library, Škofja Loka, Slovenia (project), • Library, Šentjur, Slovenia (project). Office and transportation facilities and architectural arrangements: • Central station, Ljubljana, Slovenia (project), • Bus station, Novo mesto, Slovenia, • Traffic plan and covered parking spaces, Zgornji trg, Šentjur, Slovenia, • Restaurant, Lovčen, Montenegro, • Office and hotel palace on Tržaška Street, Ljubljana, Slovenia (project), • Hotel Mlino, Bled, Slovenia (project), • Tourist village and apartments with recreational oasis, Ladin gaj, Croatia (project). Memorial parks and cemeteries: • Teharje memorial park, Slovenia, • Jajinci memorial park, Belgrade, Serbia (project), • Central cemetery Žale, Ljubljana, Slovenia, • Last farewell building and cemetery Šentjur, Slovenia (project), • Last farewell building and cemetery Marof, Novo mesto, Slovenia (project). Squares: • St. Roch Square, Dravlje, Ljubljana, Slovenia, • St. George’s Square, Šentjur, Slovenia, • Slomšek Square, Ponikva, Slovenia (project), • St. John the Baptist Square, Podmilačje, Bosnia and Herzegovina (project). Memorials: • Cenotaph for the Victims of War for Slovenia 1991, Ljubljana, Slovenia, • Central monument with crypt and presbytery, Teharje, Slovenia, • Monument to Julij Betetto, Ljubljana, Slovenia, • Hercules fountain, Ljubljana, Slovenia, • St. George’s fountain, Šentjur, Slovenia (project). Renovations and rearrangements: • Domus Slovenica, Slovenian cultural and trade centre, Vienna, Austria, • Old railway station, Ljubljana, Slovenia, • National museum, Ljubljana, Slovenia, • National and university library, Ljubljana, Slovenia, • Memorial rooms of Marjan Mušič, Grm castle, Novo mesto, Slovenia (project), • Janez Boljka gallery, Zaprice castle, Kamnik, Slovenia (project). Villas: • Villa in Breznica, Slovenia, • Villa in Vienna, Austria (project), • Villa in Sorica, Slovenia, • Villa in Selo, Bled, Slovenia, • villa in Peroj, Croatia, • Villa in Pleterje, Slovenia, • Villa in Ravnik, Slovenija, • Villa on Dobeno, Slovenia, • Villa in Dolenje Jezero, Slovenia, • Villa on Crveni Vrh, Croatia, • Villa in Belgrade, Serbia, • Villa on Rifnik, Slovenia (project).

Monographic publications on Marko Mušič architecture:
• Nace Šumi, Valovanje v svetlobi, Marko Mušič, arhitektura nove draveljske cerkve, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1988;
• Nace Šumi, Nove Žale, Monografija o razširjenem delu ljubljanskega pokopališča, Arhitekt Marko Mušič, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1990;
• Nace Šumi, Znak v prostoru / A Sign in the Space, Arhitektura nove avtobusne postaje v Novem mestu / Architecture of the new bus station in Novo mesto, Arhitekt / Architect Marko Mušič, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 1994;
• Nace Šumi, Znamenja / Signs, Knjiga o arhitekturni obliki, njeni vsebini in pomenu / A book on architectural form, its contents and meanings, Arhitekt / Architect Marko Mušič, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2000;
• Nace Šumi, Vile / Villas, Arhitekt / Architect Marko Mušič, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2001; • Jure Mikuž, Nova cerkev v Dravljah, Učlovečena arhitektura, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2007;
• Jure Mikuž, The New Church in Dravlje, Humanized architecture, The Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, 2007;
• Jure Mikuž, Die neue Kirche in Dravlje, Menschengemäße Architektur, Slowenische Akademie der Wissenschaften und Künste, Ljubljana, 2007;
• Jure Mikuž, Mušičeve Žale, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2009;
• Fedja Košir, Kolašin in Lovčen, Od človeškega k onstrančloveškemu, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, in Črnogorska akademija znanosti in umetnosti, Podgorica, 2011;
• Fedja Košir, Kolašin i Lovćen, Od ljudskog ka izvanljudskom, Slovenačka akademija nauka i umjetnosti, Ljubljana, i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2011;
• Fedja Košir, Kolašin and Lovčen, From Human to Trans-Human, The Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, and Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Podgorica, 2011;
• Georgi Konstantinovski, University Centre in Skopje, The Slovenian Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, and Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, 2013.

Academies memberships:
Full member of the Slovenian Academy of Sciences and Arts and its Vice-president from 2008 until 2013, SASA Deputy-President from 17 December, 2013, until 27 February, 2014. SASA President in 2014. Active member of the European Academy of Sciences and Arts. Corresponding member of the Montenegrin and Croatian Academy of Sciences and Arts. Foreign member of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska and Foreign member of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina.

Awards:
• the Golden Bird Award (Zlata ptica), • the 4th of July Federal Yugoslav Award, • the Prešeren Fund Award, • the Architecture Award of the Borba Newspaper, • the Plečnik Award, • the Valvasor Award, • the Platinium Pencil Award of the Slovenian Chamber of Architecture and Spatial Planning.

(September 2014)